„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Občianské združenie VÁNOK

Važecká 3, 080 05 Prešov
IČO/SID: 42084831

Tel.: 051 / 77 573 56

e-mail: oz.vanok(zavináč)centrum.sk

číslo účtu: SK7356000000008869513001   (886 951 3001 / 5600)

banka: Prima banka Slovensko, a.s.

 

   Združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Jeho právne pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a stanovami združenia.

Poslanie a ciele združenia

   Občianske združenie VÁNOK je určené pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých výchova je vážne narušená, a ktoré sú umiestnené v Krízovom stredisku, Hlavná 58 v Prešove. Jeho hlavným poslaním je rozvoj osobnosti týchto klientov, poskytnutie podpory a príležitosti na sebarealizáciu a vytváranie podmienok na plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Za týmto účelom sa združenie zameriava najmä na:
 1. Zabezpečovanie nových akcií, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Domova sociálnych služieb s denným a týždenným pobytom, Važecká 3, Prešov a pre deti Krízového strediska, Hlavná 58, Prešov ako organizačnej jednotky DSS a ich rodiny.
 1. Organizovanie relaxačno – rehabilitačných pobytov pre klientov Domova sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov a Krízového strediska, Hlavná 58, Prešov ako organizačnej jednotky DSS a ich rodiny.
 1. Iniciovanie zriaďovania tvorivých dielní a zabezpečovanie výstavy prác svojich klientov.
 1. Vyvíjanie činností k získavaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre občianske združenie.
 1. Podpora výchovy a vzdelávania klientov.
 1. Vykonávanie publikačnej činnosti – vydávanie časopisu klientmi Domova sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov.
 1. Vytvorenie skupiny sebaobhajcov a organizovanie jej aktivít a činností.
 1. Poskytovanie pomoci klientom v procese sociálnej a pracovnej integrácie.
 1. Pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím.
 1. Vypracovávanie projektov na riešenie problémových otázok klientov DSS, KS a ich rodín.
Zásady hospodárenia
 1. Prostriedky na realizáciu svojho cieľa a zabezpečenie svojej činnosti bude združenie získavať najmä z týchto zdrojov:
  • dary od domácich (aj zahraničných) právnických a fyzických osôb
  • výnosy z vlastnej činnosti
  • dobrovoľné príspevky členov a aktivistov
 1. Združenie samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom podľa príslušných právnych predpisov.
 1. Prostriedky združenia možno použiť len na realizáciu cieľov združenia.
 1. Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje správna rada, schvaľuje valné zhromaždenie alebo na základe jeho zmocnenia správna rada.
 1. Dokumenty finančného charakteru podpisujú vždy dvaja členovia správnej rady.
 1. Priebežné plnenie rozpočtu a ročná účtovná uzávierka podliehajú preskúmaniu revíznej komisie.
Členstvo v združení
   Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, plnoletí občania, rodičia detí, priatelia zariadenia a ďalší, ktorí sa zaviažu spolupracovať so združením pri jeho činnosti smerujúcej k realizácii jeho cieľa, vyslovia súhlas s jeho stanovami a písomnou formou pripoja svoj záujem zúčastniť sa vlastným podielom na činnosti združenia.
Ako sa môžete zapojiť
 • Finančnou formou, svoje príspevky môžete poukázať na číslo účtu: SK7356000000008869513001 (886 951 3001 / 5600)
 • Darujte 2% z Vašej už zaplatenej dane
Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)