„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Formuláre

Domov sociálnych služieb, Hanušovce nad Topľou

Príloha – Lekársky nález – (formát RTF – 68,6 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014. – (formát PDF – 120,7 kB)

Dokumenty a tlačivá odboru sociálneho na Úrade Prešovského samosprávneho kraja

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)