„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Terapie

Domov sociálnych služieb, Hanušovce nad Topľou

Arteterapia – Hlavným liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav, ide o kreslenie, maľbu, modelovanie alebo inú výtvarnú činnosť. Hlavný dôraz sa kladie nie na dokonalosť výsledného diela, ale na jeho výpovednú hodnotu, samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie. Arteterapia prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov.

Canisterapia – je novou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Môžeme ju označiť hlavne ako pomocnú psychoterapeutickú metódu v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné. Táto metóda kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide skôr o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Dramatoterapia – Dramatická výchova je prostriedok sebavyjadrenia, uvoľnenia, formovania žiaducich postojov. Táto technika rozvíja osobnosť ako celok, prispieva k zdokonaľovaniu komunikácie, k zvýšeniu sebaúcty, spontánnosti, k zvýšeniu schopnosti empatie, zníženiu citlivosti na odmietnutie či kritiku, umožňuje osvojovanie si prakticky a modelovo sociálne role, rozvíja aktivitu, potreby, návyky a v neposlednom rade aj tvorivosť. Poznanie jedinca prebieha cez emočne ladenú skúsenosť, prežívanie s plným rešpektovaním individuality dieťaťa a jeho potrieb.

Ergoterapia – je to liečebný postup formou zamestnávania. Ide o pracovnú respektíve činnostnú terapiu, ktorá prostredníctvom zapájania prijímateľa do zmysluplných a tvorivých činností sa snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť. Pokiaľ je to možné je vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity, a zároveň motivácie k práci vlastnými rukami. Ak je táto schopnosť istým spôsobom obmedzená, je potrebné hľadať alternatívne spôsoby ako sebarealizáciu umožniť. Táto činnostná terapia vytvára predpoklady k väčšej sebestačnosti, sebarealizácie, k aktívnemu začleneniu sa do spoločnosti a vnútornému naplneniu prežívania zmysluplnosti.

Muzikoterapia – je špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Hudba vedie k prirodzenému posilneniu imunitného systému a zároveň pôsobí meditačne, relaxačne a má aj liečivé účinky. Táto metóda zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, komunikáciu, vnímavosť, bystrí pamäť a fantáziu.

Relaxačné techniky – sú nenáročné, môžeme nimi dosiahnuť uvoľnenie, zlepšenie psychiky a získať novú energiu. Pravidelné relaxačné cvičenia zmierňujú bolesti hlavy, únavu, podráždenosť, zvyšujú kreativitu a celkovú pracovnú aktivitu.  Dosahuje sa pokles fyzického a psychického napätia. Umožňujú prijímateľom stať sa vnímavejšími, spontánnejšími a aktívnejšími.

Hipoterapia – využíva jazdu na koníkovi na terapeutické účely. Multidimenzionálny pohyb slúži na zmiernenie alebo odstránenie symptómov ochorenia. Ovplyvňuje príčiny ochorenia, zlepšuje duševnú rovnováhu, psychickú pohodu a podporuje schopnosti a zručnosti a v neposlednom rade aj samotnú ochotu k spolupráci.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)