„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Služby

Domov sociálnych služieb, Hanušovce nad Topľou

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.

Sociálna služba poskytovaná v zariadení je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Nepriaznivá sociálna situácia podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Forma sociálnej služby v DSS Komenského 29, Hanušovce nad Topľou:

ambulantná forma – poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností,

Domov sociálnych služieb zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností.

Odborné činnosti:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia

Obslužné činnosti:

 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.

Ďalšie činnosti:

 • záujmová činnosť
 • kultúrna činnosť
 • spoločenská činnosť
 • športová činnosť
 • rekreačná činnosť

Tieto činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Charakteristika niektorých činností vykonávaných v našom zariadení:

Sociálne poradenstvo:

– je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva v našom zariadení na úrovni základného sociálneho poradenstva. Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia:

– je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

– ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sociálnej komunikácie.

Pracovná terapia:

– je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

– liečba prácou je vynikajúcim prostriedkom na formovanie estetického cítenia prijímateľa a slúži na rozvíjanie a upevňovanie jeho zručností.

– súčasťou pracovnej terapie je práca na krosnách.

Záujmová činnosť:

Záujmovú činnosť je prispôsobovaná potrebám a záujmom našich prijímateľov. Prijímatelia majú k dispozícií spoločenskú miestnosť, kde sa môžu venovať svojim záujmom. Miestnosť je vybavená televíznym prijímačom, rádiom, vežou s dvd prehrávačom, kde môžu sledovať svoje obľúbené programy, filmy…, venovať sa rôznym spoločenským hrám.

Rekreačné a spoločenské aktivity:

V DSS pravidelne organizujeme rôzne spoločenské aktivity a podujatia, poznávacie výlety. Zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí, výstav,  trhov, navštevujeme múzeá, knižnice a divadlo. Naši prijímatelia sa prezentujú aj prostredníctvom rôznych vystúpení, programov a účasťou na športových aktivitách.

Rehabilitácia:

Zariadenie je vybavené rôznymi rehabilitačnými a rekreačnými pomôckami, ktoré sa využívajú denne pri rehabilitácií pod vedením rehabilitačného pracovníka. V zrekonštruovaných priestoroch rehabilitácie sú poskytované masáže celého tela, vodoliečba celého tela a nôh, rôzne cvičenia.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)