„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Služby

Špecializované sociálne poradenstvo, Prešov

  Centru sociálnych služieb „Slnečný dom“  bola udelená akreditácia na vykonávanie odbornej  činnosti – špecializované sociálne poradenstvo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky podľa § 79 ods. 1písm. h) bod 2 a § 88 a § 91  ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 Odborná činnosť sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Miesto vykonávania odbornej činnosti je Hlavná 58, 080 01  Prešov.

 Zdravotné postihnutie je zo sociálneho hľadiska okolnosťou, ktorá vplýva v podstatnej miere na kvalitu života človeka s postihnutím. Spôsobuje zložité sociálne problémy, vplýva na jeho životnú situáciu, sociálnu situáciu a prináša sociálne znevýhodnenie.

 V CSS „Slnečný dom“ sú občanom poskytované informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v sociálnych aspektoch problému a napomôžu primeranému riešeniu. Taktiež je poskytovaná podpora a pomoc, pričom poradca je občanovi nápomocný pri riešení jeho nepriaznivej situácie. Sociálny poradca napomáha eliminovať neprístupnosť informácií a prostredia. Pomáha v oblasti zamestnanosti, kde poskytuje informácie o chránených dielňach a iných pracoviskách, kde sa občan môže uplatniť.

 V rámci procesu špecializovaného sociálneho poradenstva je úlohou poradcu vytvárať priestor pre občana s postihnutím, aby sa zbavil pocitu neistoty, obáv a úzkosti. Napomáha rozvíjať sebaúctu, vlastnú zodpovednosť za svoju situáciu, pomáha prekonávať stavy sociálnej a hmotnej núdze. Taktiež obnovovať prirodzené zdroje uspokojovania potrieb občana s postihnutím, naučiť ho využívať tieto zdroje v prospech seba. Pomáha prekonávať pocity osamotenosti a frustrácie, poskytuje rady týkajúce sa sexuálnej výchovy. Pretože každý človek, či už s postihnutím alebo bez, túži po blízkosti druhej osoby, po užšom vzťahu, než je iba kamarátstvo.

 Ďalšou prioritou je rodinné poradenstvo pre rodičov dieťaťa s postihnutím. Pretože narodením dieťaťa s postihnutím sa život rodičov mení. Prináša im nové roly, zodpovednosť a úlohy. Poradca sa tak snaží zachovať funkčnosť rodiny, vyzdvihovaním ich kladných stránok, podporou manželov a poskytovaním rád.

 Jednou z požiadaviek je rozvoj psychomotorického vývinu občana s postihnutím. Poradca napomáha rozvoju hrubej a jemnej motoriky, využíva nácvik manuálnych zručností, napríklad zmyslovou prácou (využívajú sa všetky aktívne zmysly občana, pričom cieľom je rozvíjanie schopnosti sústrediť sa); dramatoterapiou (improvizovaná dramatizácia, bábková hra, rolové hry, dialogická improvizácia, cieľom je odreagovať napätie, nadviazať kontakt, rozvoj poznávacích schopností, fantázie, tvorivosti, citovej oblasti, komunikačných schopností verbálnych i neverbálnych a získanie sociálnych skúseností); interakčnými aktivitami (aktivity, ktoré podnecujú interakciu, kooperáciu, komunikáciu, umožňujú väčšiu spontánnosť občanov a rozvíjajú vzájomné vzťahy medzi občanmi navzájom); arteterapiou (občan má možnosť vyjadriť to, čo cíti. Obohacujú tvorivosť, podporujú sebavyjadrenie na základe neverbálnych prostriedkov, prinášajú uvoľnenosť); muzikoterapiou (občan má možnosť pasívneho vnímania hudby pri zachovaní úplného telesného pokoja).

 Poradca taktiež vykonáva prevenčnú činnosť, či už primárnu, sekundárnu alebo terciárnu prevenciu, ktoré sú zamerané či už na predchádzanie alebo na zmiernenie nepriaznivej situácie v rôznych oblastiach života občana s postihnutím a jeho rodiny.

 Poradca poskytuje občanovi informácie o jeho právach, ako napríklad právo na dôstojný život, na získanie zamestnania, na prístup k vzdelávaciemu procesu, na integráciu, na ochranu zdravia, právo na prístup ku kultúrnemu vyžitiu a aktivitám pre trávenie voľného času, právo na rovnosť pred zákonom a právo na spravodlivé súdne konanie.

 Na prvom mieste je vždy potreba občana. Preto nemožno vychádzať z vlastných „logických“ uvážení. Nestačí si ich potreby uvedomovať, ale aj rešpektovať. A na ich základe poskytnúť pomoc a podporu.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)