„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Prijatie klienta

Domov sociálnych služieb, Prešov

Podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov možno v domove sociálnych služieb poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb je dané zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. § 74 ods. 3 hovorí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenej v odseku 2 c) je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby právnickej osobe (DSS) zriadenej vyšším územným celkom. Uvedené tlačivo žiadosti nájdete na našej webovej stránke v časti formuláre alebo na stránke Prešovského samosprávneho kraja.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Vyšší územný celok je od 1.1.2009 príslušný na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudková činnosť o odkázanosti na sociálnu službu:

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v DSS je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci lekár, s ktorým má vyšší územný celok uzatvorenú zmluvu. Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, ktorý vystaví lekár, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu v DSS je posudzovanie:

  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  • rodinného prostredia fyzickej osoby
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník vyššieho územného celku.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Postup pre prijatie:

1.časť – vyšší územný celok

  • Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sprostredkuje pracovník sociálneho odboru vyššieho územného celku na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.
  • Vyšší územný celok na základe rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, odporučí fyzickej osobe sociálnu službu – zariadenie, v ktorom žiadateľ môže požiadať o plnenie.

2.časť – domov sociálnych služieb

  • Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  • Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – zmluva medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.
  • Prijatie prijímateľa sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu podľa § 74 ods.1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Posúdenie odkázanosti, podanie žiadosti a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

Pred podaním žiadosti o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení je potrebné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Príslušným orgánom pre rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu je vyšší územný celok. Fyzická osoba – občan podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pracovníkovi sociálneho odboru vyššieho územného celku, ten následne sprostredkuje vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné vyzdvihnúť na odbore sociálnom vyššieho územného celku alebo na jeho webovej stránke www.po-kraj.sk. Vyplnenú žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou na Úrad prešovského samosprávneho kraja odbor sociálny. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu budú fyzickej osobe ponúknuté možnosti plnenia poskytovania sociálnej služby. Ak si fyzická osoba vyberie a má záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby si je možné vyzdvihnúť priamo u sociálneho pracovníka zariadenia, na našej webovej stránke (pozri tlačivá) alebo na stránke vyššieho územného celku www.po-kraj.sk. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby môže podať občan / fyzická osoba alebo jeho zákonný zástupca (opatrovník), ak súd rozhodol o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a ustanovil mu opatrovníka. Občan môže podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby sociálnemu pracovníkovi DSS osobne alebo ju môže zaslať poštou. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba priloží k žiadosti o uzatvorenie poskytovania sociálnej služby. Súčasťou podkladov na uzatvorenie zmluvy je aj potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, doklady o majetkových pomeroch, občiansky preukaz, preukaz poistenca a preukaz ZŤP, v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony aj rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení za opatrovníka. Fyzická osoba (občan) a poskytovateľ (DSS) uzatvoria zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V uvedenej zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)