„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Služby

Domov sociálnych služieb, Prešov

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.

Sociálna služba poskytovaná v zariadení je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Nepriaznivá sociálna situácia podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Formy sociálnych služieb v DSS Važecká, Prešov:

a) ambulantnou formou – poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností,

b) týždennou formou – pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako týždenná sociálna služba.

Domov sociálnych služieb zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností.

Odborné činnosti sú:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia

Obslužné činnosti sú:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.

Ďalšie činnosti sú:

 • záujmová činnosť
 • kultúrna činnosť
 • spoločenská činnosť
 • športová činnosť
 • rekreačná činnosť

Tieto činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Charakteristika niektorých činností vykonávaných v našom zariadení:

Sociálne poradenstvo:

– je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva v našom zariadení na úrovni základného sociálneho poradenstva. Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia:

– je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

– ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sociálnej komunikácie.

Pracovná terapia:

– je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

– liečba prácou je vynikajúcim prostriedkom na formovanie estetického cítenia prijímateľa a slúži na rozvíjanie a upevňovanie jeho zručností.

– súčasťou pracovnej terapie je práca na krosnách – výroba koberčekov, šitie na stroji, strihanie molitanu, plnenie vankúšov a rôznych ozdôb z látok.

– zároveň sú prijímatelia vedení k udržiavaniu poriadku v osobných veciach a k udržiavaniu poriadku v zariadení i mimo neho – sú určené denné služby, počas ktorých sa prijímatelia striedajú a pomáhajú pri upratovaní, pri stolovaní a pod.

Kultúrno – spoločenská činnosť:

Pre integráciu našich prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti sa snažíme vytvárať podmienky a organizovať účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach spoločne s ľuďmi, ktorí nie sú zdravotné znevýhodnení. Naším cieľom je stav maximálnej inklúzie našich prijímateľov do spoločnosti, ich adaptácia a akceptácia majoritnou spoločnosťou. Zabezpečujeme im účasť na rôznych kultúrno – spoločenských akciách – návštevy divadla, kina, galérií, múzea, planetária, remeselných a výstavných trhov.

Prijímateľom spestrujeme pobyt v zariadení aj zaujímavými vystúpeniami. Pozývame k nám napr. šermiarov, Dr. Klauna, kúzelníka, Mikuláša, bohoslovcov, deti MŠ a ZŠ, …

V rámci harmonogramu činností sú do týždenného rozvrhu zaradené pravidelné štvrtkové besedy, kde sa rozprávajú o rôznych problémoch, o témach, ktoré ich zaujímajú, vyjadrujú vlastné názory a postoje a kde sú pozývaní aj rôzny hostia.

Pravidelne pripravujeme diskotéky, karnevaly, plesy a zúčastňujeme sa na vystúpení v súťaži PSK „Krídla túžby“, ktorá je pokračovateľom podujatia “Dňa bez bariér.”

Športovo – rekreačná činnosť:

Pre prijímateľov zabezpečujeme denné vychádzky do okolia, v letných mesiacoch je to pobyt v záhrade, športové popoludnia, opekanie, pohybové hry, diskotéky, v zimnom období je to sánkovačka, guľovačka.

V rámci rozvrhu sa prijímatelia pravidelne zúčastňujú hodín pohybových aktivít v telocvični základnej školy, ktorá je našim partnerom vzájomnej spolupráce.

Ďalšou možnosťou športového vyžitia našich prijímateľov je možnosť cvičenia v posilňovni, ktorú naše zariadenie zriadilo pre tento účel v priestoroch ďalšej organizačnej jednotky Krízového strediska a Špecializovaného sociálneho poradenstva na Hlavnej ulici v Prešove. Táto možnosť je tiež súčasťou pravidelnej ponuky (rozvrhu) činností, ktoré si prijímateľ môže vybrať.

Organizujeme autobusové výlety spojené s návštevou iného zariadenia, jednodňové výlety do prírody spojené so športovými hrami a pohybovými hrami a týždenné rekreačné pobyty.

Ponuky – rozvrhy činností jednotlivých dní v týždni tvoria týždenný harmonogram, ktorý vychádza z ročného plánu. Hlavný dôraz je kladený na individuálnu činnosť, ktorá je rozpracovaná pre každého prijímateľa v Individuálnych plánoch rozvoja osobnosti. Plány sú zamerané na všestranný rozvoj prijímateľa podľa jeho jedinečných potrieb, zdravotných možností a schopností. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, sociálnu komunikáciu, zlepšovanie koncentrácie a vytrvalosti. Slúžia na podporu prijímateľa a jeho samostatnosti. V rámci voľnej činnosti majú prijímatelia možnosť voľného výberu z ponúkaných aktivít.

Za účelom zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby sme rozšírili ponuku možného výberu prijímateľa o činnosti ako je muzikoterpia, arteterapia, canisterapia, biblioterapia. V rámci biblioterapie navštevujeme s prijímateľmi miestnu knižnicu (terapia čítaním kníh, časopisov, počúvanie rozprávok a pod.)

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)