„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2021

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, 080 05 Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Prešov v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje priemerné ekonomický oprávnene náklady  v zmysle § 72 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách za predchádzajúci rozpočtový rok 2021:

 

Druh sociálnej služby Forma poskytovanej
sociálnej služby
EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €
Domov sociálnych služieb týždenná pobytová 1347,38
Domov sociálnych služieb ambulantná 995,89
Zariadenie podporovaného bývania celoročná pobytová 951,57
Špecializované sociálne poradenstvo ambulantná 6,11

V Prešove, 24. 02. 2022

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 (PDF 270kB)

PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD., MBA  v.r.
riaditeľka CSS

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)