„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2020

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, 080 05 Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok 2020.

Druh sociálnej služby Forma poskytovanej
sociálnej služby
EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €
Domov sociálnych služieb týždenná pobytová 944,21
Domov sociálnych služieb ambulantná 965,70
Zariadenie podporovaného bývania celoročná pobytová 709,70
Špecializované sociálne poradenstvo ambulantná 5,45

V Prešove, 26. 02. 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 (PDF 170kB)

MVDr. Anna Suchá v. r.
riaditeľka CSS

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)