„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2019

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, 080 05 Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok 2019.

 

Druh sociálnej služby Forma poskytovanej
sociálnej služby
EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €
Domov sociálnych služieb týždenná pobytová 889,60
Domov sociálnych služieb ambulantná 973,54
Zariadenie podporovaného bývania celoročná pobytová 663,06
Špecializované sociálne poradenstvo ambulantná 7,43

V Prešove, 20. 02. 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 (PDF 163kB)

 

MVDr. Anna Suchá v. r.
riaditeľka CSS

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)