„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2018

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, 080 05 Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok 2018.

 

Druh sociálnej služby Forma poskytovanej sociálnej služby EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €
Domov sociálnych služieb týždenná pobytová 917,65
Domov sociálnych služieb ambulantná 741,01
Zariadenie podporovaného bývania celoročná pobytová 949,56
Špecializované sociálne poradenstvo ambulantná 7,38

V Prešove, 26. 02. 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (PDF 158kB)

MVDr. Anna Suchá v. r.
riaditeľka CSS

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)