„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Možnosti podporiť naše zariadenie

V našom zariadení sa snažíme pomôcť deťom a mladým dospelým s mentálnym postihnutím,  duševnými poruchami,  telesným postihnutím,  poruchami správania, poruchami zmyslového vnímania, kombináciou týchto postihnutí a deťom so sociálne znevýhodneného prostredia, aby mohli aj napriek svojmu postihnutiu prežiť plnohodnotný a kvalitný život.

Pomáhame im vytvárať podmienky pre ich dôstojný život.

Ak máte aj Vy snahu pomôcť, môžete tak urobiť poskytnutím finančnej resp. nefinančnej pomoci naším prijímateľom sociálnych služieb. Podporíte tak oblasť ľudskej činnosti a aj Váš príspevok pomôže k skvalitneniu nami poskytovaných služieb.

Aby sme však Vami poskytnuté dary mohli využiť  na skvalitnenie našich služieb, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nižšie uvedenej darovacej zmluvy, jej podpísanie a zaslanie v dvoch vyhotoveniach na našu adresu. Po podpise štatutárnym zástupcom CSS Vám jednu kópiu zmluvy zašleme späť.

Darovacia zmluva  (RTF editovateľná verzia 51kB)

Občania môžu darovať zariadeniu nasledujúce dary:

a)      finančné dary:

 v hotovosti do pokladne CSS

  1. vkladom, resp. prevodom na bankový účet  7000511988/8180 (sponzorský účet CSS),
  2. poštovou poukážkou na adresu organizácie.

 b)      vecné dary hmotného charakteru.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)