„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Oznámenie podľa zákona č. 54/2019

 

INFORMÁCIA k Smernici k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

  1. Zodpovednou osobou na podávanie a evidovanie oznámení je hlavný kontrolór úradu PSK.
  2. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  3. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: ,,Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ”.
  4. Písomné oznámenie doručené do podateľne PSK a označené ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.
  5. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  6. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby : opsc(at)psk.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.
  7. Oznámenia, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 3 ods. 13. („Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi oznámenia spôsobili akúkoľvek ujmu.“) je závažným porušením pracovnej disciplíny.

V Prešove 08.04.2019

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)