„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

O nás

Život je Šanca, využi ju.
Život je Krása, obdivuj ju.
Život je Blaženosť, užívaj ju.

Život je Výzva, prijmi ju.
Život je Povinnosť, naplň ju.
Život je Hra, hraj ju.

Život je Bohatstvo, ochraňuj ho.
Život je Láska, poteš sa ňou.
Život je Záhrada, prenikni ňou.

Život je Sľub, splň ho.
Život je Smútok, prekonaj ho.
Život je Hymna, spievaj ju.

Život je Boj, prijmi ho.
Život je Šťastie, zaslúž si ho.
Život je Život, bráň ho.

(Hymnus Matky Terezy z Kalkaty)

Počiatky vzniku zariadenia siahajú do 60. rokov 20. storočia, kedy vznikal a začal sa formovať budúci Ústav pre mentálne  postihnutú mládež na Kmeťovom stromoradí v Prešove. Začiatkom 90-tych rokov bola budova, v ktorej sídlil ústav predmetom reštitučného konania, z tohto dôvodu sa začali hľadať nové priestory. V užšom výbere sa ocitli dva objekty, ktoré spĺňali stanovené kritéria. Ďalšia sociálna starostlivosť o klientov Ústavu pre mentálne postihnutú mládež na Kmeťovom stromoradí bola koncepčne rozdelená na pobytovú formu celoročnú, ktorá bola uvedená do prevádzky v zariadení Brezovička a pobytová forma denná a týždenná prostredníctvom zariadenia Važecká 3, Prešov. Poskytovanie sociálnych služieb s pobytovou formou dennou a týždennou v Ústave pre mentálne postihnutú mládež na Važeckej ulici v Prešove začalo v roku 1993. Ústav patril prvotne pod pôsobnosť Okresného úradu v Prešove a neskôr prešiel pod správu Krajského úradu v Prešove. V zmysle zákona NR SR č. 195 z roku 1998, v tom období platného zákona o sociálnej pomoci bol ústav premenovaný na domov sociálnych služieb. Tento stav pretrvával do 1. júla 2002, kedy zariadenie prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Tento úkon bol dôsledkom decentralizácie a transformácie poskytovania sociálnych služieb. V priebehu rokov 2002 až 2004 boli do správy DSS pričlenené organizačné jednotky a to Domov pre osamelých rodičov neskôr Zariadenie núdzového bývania a Krízové stredisko. V roku 2007 DSS zriadilo v priestoroch Krízového strediska na Hlavnej ulici v Prešove kanceláriu sociálneho poradenstva, ktorá neskôr získala akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na prevádzkovanie kancelárie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a činnosť zariadenia. Na základe tohto zákona došlo 06.08.2009 k preregistrácii a premenovaní zariadenia Domova sociálnych služieb na Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“.

Pôsobnosť centra sa 01.04.2011 rozšírila o správu pričleneného zariadenia Rehabilitačného strediska a Zariadenia núdzového bývania na ulici Komenského v Hanušovciach nad Topľou.

Ďalšie kreovanie organizácie zaznamenalo zmenu k 01.01.2012, kedy bolo zrušené poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania. Táto služba prešla pod správu iného zariadenia v regióne. Zároveň k tomuto dátumu došlo k preregistrácii Rehabilitačného strediska na Domov sociálnych služieb, Komenského 29 v Hanušovciach nad Topľou. Ďalšou zmenou bolo zriadenie novej služby a to Zariadenie podporovaného bývania v Hanušovciach nad Topľou. Tento proces transformácie zariadenia so sebou priniesol procedurálne, personálne a prevádzkové zmeny v organizácii.

Posledná zmena nastala 31. 12. 2018, kedy došlo k zrušeniu Krízového strediska v Prešove.

V súčasnosti Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ tvoria strediská: Domov sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov, Špecializované sociálne poradenstvo, Hlavná 58, Prešov, Domov sociálnych služieb, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou, a Zariadenie podporovaného bývania, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou.

Forma hospodárenia:

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

 

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)