„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Terapie

Krízové stredisko, Prešov

 Arteterapia – Hlavným liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav, ide o kreslenie, maľbu, modelovanie alebo inú výtvarnú činnosť. Hlavný dôraz sa kladie nie na dokonalosť výsledného diela, ale na jeho výpovednú hodnotu, samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie. Arteterapia prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov.

Dramatoterapia – Dramatická výchova je prostriedok sebavyjadrenia, uvoľnenia, formovania žiaducich postojov. Táto technika rozvíja osobnosť ako celok, prispieva k zdokonaľovaniu komunikácie, k zvýšeniu sebaúcty, spontánnosti, k zvýšeniu schopnosti empatie, zníženiu citlivosti na odmietnutie či kritiku, umožňuje osvojovanie si prakticky a modelovo sociálne role, rozvíja aktivitu, potreby, návyky a v neposlednom rade aj tvorivosť. Poznanie jedinca prebieha cez emočne ladenú skúsenosť, prežívanie s plným rešpektovaním individuality dieťaťa a jeho potrieb.

Muzikoterapia – je špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Hudba vedie k prirodzenému posilneniu imunitného systému a zároveň pôsobí meditačne, relaxačne a má aj liečivé účinky. Táto metóda zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, komunikáciu, vnímavosť, bystrí pamäť a fantáziu.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)