„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Prijatie klienta

Krízové stredisko, Prešov

V zmysle § 62 Zákona č. 27/2009 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, KS zabezpečuje:
a) vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii
b) výkon opatrenia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu
c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu
d) výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až 15.

Do KS sa môže prijať dieťa na celý deň alebo na inštitucionálny pobyt a to:
–  ihneď, v naliehavých prípadoch, najmä ak ide o ohrozenie na zdraví alebo živote dieťaťa aj bez písomnej žiadosti (poskytnutie krízovej intervencie) alebo
– na základe ústnej alebo písomnej žiadosti dieťaťa, rodiča alebo inej osoby, zodpovednej za výchovu dieťaťa a súčasne sa im oznámi, ktoré doklady je potrebné predložiť.

O prijatí dieťaťa do KS, ako aj o ukončení jeho pobytu v KS sa vždy poskytuje písomná informácia vecne príslušnému okresnému úradu, odboru sociálnych vecí (ak bolo dieťa umiestnené v KS na základe rozhodnutia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení). Ukončenie pobytu sa oznamuje vždy písomnou formou dieťaťu, rodičovi alebo osobe zodpovednej za výchovu dieťaťa.

Dieťa prijaté do KS na základe rozhodnutia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení

Podľa § 30 ods. 1 Zákona č. 27/2009 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak súd rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje v spolupráci s rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa stará o dieťa a zariadením, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie, určeným v rozhodnutí súdu, umiestnenie dieťaťa do tohto zariadenia.
V zmysle § 62 ods. 6 spomínaného zákona, ak sa v  KS vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu alebo výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu KS vedie spisovú dokumentáciu, ktorá obsahuje doklady podľa § 30 ods. 2 a 4.

Sú nimi:
– rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení alebo o výchovnom opatrení
– rodný list dieťaťa
– sociálna správa o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa
– posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu, ak bol vydaný
– preukaz poistenca.

Uvedené dokumenty poskytne KS orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň príchodu dieťaťa do tohto zariadenia.

Dieťa prijaté do KS na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará

V zmysle § 8 a § 9 vyššie citovaného zákona, rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, má právo pri výkone svojich práv a povinností požiadať o pomoc (okrem orgánov vyššie zmieneného zákona) aj zariadenie. Tieto orgány sú povinné rodičovi a osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, túto pomoc poskytnúť v rozsahu svojej pôsobnosti.

Rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, podá žiadosť o prijatie dieťaťa do Krízového strediska v Prešove, Hlavná 58. V prípade schválenia žiadostí, bude rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa zaslané oznámenie o schválení žiadosti prijatia dieťaťa do KS. S rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará, sa spíše dohoda, obsahujúca rozsah poskytovania sociálnych služieb zo strany KS, spôsob uvoľnenia dieťaťa zo zariadenia (napr. z dôvodu nákupov, návštev príbuzných a pod.), dátum platenia mesačných úhrad za poskytovanie sociálnych služieb a dobu, na ktorú je dieťa prijaté do zariadenia. Vyššie uvedenej osobe bude vydané rozhodnutie o úhrade za poskytované sociálne služby – strava, bývanie, zaopatrenie, na základe dohodnutého časového rozpätia pobytu dieťaťa v KS. Spomínaná osoba poskytne zariadeniu: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca, potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa, príp. zdravotnú dokumentáciu.

Priebeh prijímania dieťaťa:

  1. Orgán sociálnoprávnej ochrany v deň príchodu dieťaťa do KS zabezpečí písomné doklady v zmysle § 30 ods. 2 a 4 citovaného zákona, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa v zmysle § 62 ods. 6. Rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará zabezpečí doklady: rodný list, preukaz poistenca, potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa, príp. zdravotnú dokumentáciu.
  2. Hygienická očista dieťaťa. Ubytovanie dieťaťa. Ak je to potrebné KS poskytne dieťaťu osobné vybavenie (ošatenie, hygienické potreby, obuv, školské pomôcky a pod.) Dieťa je oboznámené s interiérom KS – ktorý priestor môže využívať a kedy.
  3. Oboznámenie dieťaťa s denným režimom s pravidlami v KS (vrátane pozitívnych i negatívnych sankcií).
  4. Vykonanie preventívnej prehliadky u pediatra, príp. pediatričky.

 

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)