„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Služby

Krízové stredisko, Prešov

   Krízové stredisko je špecializované zariadenie sociálnych služieb, zamerané hlavne     na maloleté deti, na predchádzanie krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

   Primárnym cieľom činnosti KS je zabezpečenie základných potrieb detí, ktoré sú zanedbávané, ich výchova je vážne narušená, čím dochádza k disharmonickému osobnostnému vývinu detí, ktoré trpia poruchami správania, alebo je u nich dôvodné podozrenie z existencie takéhoto stavu. Ich chod upravuje  § 62 Zákona č. 27/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Súčasťou sociálnej práce v Krízovom stredisku je sociálne a materiálne zabezpečenie, liečebno-výchovná starostlivosť, sociálne poradenstvo, psychologická diagnostika, terapeutická starostlivosť, špeciálno-pedagogická činnosť, lekárska diagnostika, zaopatrenie a v rámci  sociálnej prevencie, eliminovanie maladaptívnych prejavov správania.

   Spomínaný zákon ďalej vymedzuje Krízové stredisko ako miesto, kde dočasne možno poskytovať nevyhnutnú starostlivosť na úpravu výchovných a sociálnych pomerov dieťaťa, akou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie. Ďalej je to osobné vybavenie, vreckové a vecné dary, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť. Poskytovanie služieb sa realizuje pobytovou formou na vymedzené obdobie. V tomto období pokračujeme v poskytovaní služieb špecializovaného sociálneho poradenstva a ambulantnej starostlivosti o deti.

   Krízové stredisko zabezpečuje prvý kontakt a nevyhnutnú okamžitú, alebo dlhodobú odbornú pomoc maloletým, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách. Činnosť odborných pracovníkov je zameraná na komplexnú špeciálnu a riadenú prípravu  detí na zaradenie do spoločnosti.

   Krízové stredisko v Prešove, Hlavná 58 naďalej vykonáva svoju odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, kde sa poskytuje odborná starostlivosť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Klientom sú poskytované informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v sociálnych aspektoch problému a napomôžu primeranému riešeniu. Taktiež je poskytovaná podpora a pomoc klientovi, pričom poradca je klientovi nápomocný pri riešení jeho nepriaznivej situácie. Sociálny poradca napomáha eliminovať neprístupnosť informácií a prostredia. Pomáha aj v oblasti zamestnanosti, kde poskytuje informácie  o chránených dielňach a iných pracoviskách, kde sa klient môže uplatniť.

   Väčšina detí je umiestnená v KS na základe rozhodnutia  príslušného Okresného súdu alebo na žiadosť rodičov. Do KS môžu byť umiestnené deti v rámci celého Prešovského samosprávneho kraja.

   KS sa špecializuje na konkrétnu cieľovú skupinu. Svoje úlohy plní pre deti do 18 rokov, v ambulantnej starostlivosti sú prijímatelia sociálnych služieb bez obmedzenia veku, osobnostných porúch,  bez ohľadu na špecifickú problematiku, okrem prijímateľov sociálnych služieb s  telesným postihnutím.

Krízové stredisko zabezpečuje účel, na ktorý bolo zriadené:

a) vykonávaním najmä:
1. sociálnej práce
2. odbornej diagnostiky
3. pomoci na zvládnutie krízy
4. špeciálneho  sociálneho poradenstva
5. výchovy
6. pomoci pri príprave na školské vyučovanie
7. liečebno-výchovnej starostlivosti
8. psychologickej starostlivosti

b) utváraním podmienok najmä na:
1. záujmovú činnosť
2. kultúrnu činnosť
3. pracovné uplatnenie
4. úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti

c) zabezpečením najmä:
1. stravovania
2. zdravotnej starostlivosti
3. vzdelávania a prípravy na povolanie
4. psychologickej starostlivosti
5. psychoterapie

d) poskytovaním starostlivosti najmä:
1. bývania
2. stravovania
3. obslužných činností
4. osobného vybavenia (ak sa vykonáva rozhodnutie súdu)

Záujmová činnosť je zameraná na:

– návštevy kina, divadla, spoločenských hier, súťaží, kultúrnych  a tanečných vystúpení turistiku, kolektívne súťaživé športy, športové a telesné cvičenia  a iné,

– poskytovanie rôznych druhov terapií (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia). Odborným prístupom pri poskytovaní uvedených terapií sledujeme ventiláciu psychického napätia detí, ich relaxáciu, nácvik vhodných sociálnych a komunikačných zručností, rozvíjanie kognitívno-emocionálnej i morálnej stránky osobnosti dieťaťa.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)